Tràmit informatiu Preinscripció curs 2016/2017 a l'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació als centres d’educació infantil (3-6 anys), d’educació primària o d’educació secundària obligatòria.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 30 de març i fins al 7 d'abril de 2016.

Terminis:

Termini per presentar la sol·licitud: del 30 al 7 d'abril de 2016
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 d'abril de 2016
Termini per presentar reclamacions: del 15 al 20 d’abril de 2016
Sorteig del número de desempat: 18 d’abril de 2016
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 15 d’abril de 2016
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 20 de maig de 2016
Matriculació alumnes d’educació infantil, primària i 1r d’ESO: del 13 al 17 de juny de 2016
Matriculació o confirmació de plaça 2n 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016
 

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir

 • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil els infants que durant l’any 2016 compleixen els 3 anys.
 • Es poden matricular al primer curs d’educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l’any 2016 i els d’edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.
 • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2016 i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

Cal presentar:

1. Original i fotocòpia del DNI (pare/mare o tutor/tutora).
2. Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
3. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a.
4. Documentació necessària per poder certificar els barems establerts en la convocatòria que es vulguin fer valer (original i còpia).

CRITERIS DE LA BAREMACIÓ

A. Criteris generals:
- Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
- Nucli familiar empadronat a Igualada: 30 punts. O lloc de treball a Igualada: 20 punts
- Beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
- Discapacitat de l’alumne, pares o germans igual o superior al 33%: 10 punts

B. Criteris complementaris (en cas d’empat en els criteris generals):
- Família nombrosa o monoparental: 15 punts
- Malaltia crònica de l’aparell digestiu, endocrí o metabòlic, inclosa la celiaquia: 10 punts
- Pare, mare, tutor o germans exalumnes del centre: 5 punts
 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • DECRET 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016 - 2017.

Observacions

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a.

Tràmit pas a pas

1. Empleneu i lliureu la sol·licitud, degudament signada i adjuntant la documentació necessària.
2. Publicació de la llista de sol·licitud amb la puntuació.
3. Consulteu les llistes d'alumnes admesos a cada centre.
4. Formalitzar la matrícula al centre assignat.

MATRÍCULA VIVA

Durant aquest temps només s'atendran sol·licituds corresponents a:

- Alumnat que s'empadrona a Igualada per un canvi de residència.
- Alumnat que es troba en circumstancies excepcionals (canvis derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar, per exemple).

1. Presentar la sol·licitud de preinscripció , junt amb la documentació que us detallem en l'apartat corresponent, a l'Oficina Municipal d'Escolarització.
És imprescindible presentar el certificat d'empadronament.
A més a més, cal acreditar la circumstància excepcional que permet el canvi de centre al llarg del curs, si s'escau.

2. Si la sol·licitud està justificada, la Comissió de garanties d'admissió assigna plaça en un centre escolar del municipi.

3. L'Oficina Municipal d'Escolarització comunica a la família el centre assignat per la Comissió de garanties d'admissió.

 

Per a més informació podeu consulta el següent enllaç: www.gencat.cat/preinscripcio
 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net