Tràmit informatiu Preinscripció curs 2016/2017 de les llars d'infants durant el període normal per presentar les sol·licituds

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a les llars d'infants públiques durant el període de preinscripció.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada (pare, mare o tutor/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del 2 de maig i fins al 13 de maig del 2016
De dilluns a divendres de 8h a 14.30h
Els dijous també de 17h a 19h

Termini:

Termini per presentar la sol·licitud: del 2 al 13 de maig de 2016
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 de maig de 2016
Termini per presentar reclamacions: 25, 26 i 27 de maig de 2016
Sorteig del número de desempat: 1 de juny de 2016 a l'Espai Cívic Centre a les 19h
Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 3 de juny de 2016
Formalització de la matrícula: del 6 al 10 de juny de 2016

Quin cost té?

La tramitació és gratuita. El servei és de pagament.

Requisits a complir

 • L'infant ha de tenir com a mínim 16 setmanes el dia 1 de setembre de 2016, o sigui nascuts fins al 12 de maig de 2016.

Formes de tramitació

 • Presencial
  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament i Universitats
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA

  De dilluns a divendres de 8h a 14.30h
  I dijous de 17h a 19h

Documentació que cal aportar

Cal presentar obligatòriament:

1. Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor/a.
2. Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
3. La documentació necessària per poder certificar els barems establerts que es vulguin fer valdre (original i còpia).

CRITERIS DE LA BAREACIÓ

A) Domicili a Igualada: 70 punts
B) Germans, pares/mares o tutors al centre: 40 punts
C) Beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 30 punts
D) Treball a Igualada pare o mare: 15 punts
E) Família nombrosa o monoparental: 15 punts
F) Discapacitat d’algun dels membres de la família:15 punts
G) Bessons o trigèmins:15 punts
Els criteris A i D no són acumulables

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
 • Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.
 • Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu-vos al departament d’Ensenyament amb la documentació necessària (2 planta de l'Espai Cívic Centre). La sol·licitud es formalitza informàticament.
2. Publicació en una llista única per cada edat de les sol·licituds puntuades.
3. Consultar les llistes d'alumnes admesos.
4. Formalitzar la matrícula a la llar assignada.
 

CONDICIONS D'ACCÉS

Per sol·licitar plaça en una escola bressol municipal fora del termini establert, cal que l'infant hagi complert 16 setmanes.

Cal formalitzar aquestes sol·licituds al departament d'Ensenyament amb la documentació que us detallem a l'apartat corresponent.

En el cas d'haver-hi places vacants, la incorporació podrà ser immediata.

Sinó, aquesta sol·licitud s'incorporarà a la llista d'espera corresponent a la seva edat.

LLISTES D'ESPERA

Les solicituds qque no es poden atendre configuren les llistes d'espera, una per cada edat. En primer lloc hi ha aquelles sol·licituds presentades en període ordinari i ordenades segons la puntuació obtinguda i l'ordre determinat pel sorteig.

Les sol·licituds rebudes fora del termini ordinari s'afegiran a les llistes d'espera en funció dels punts que tinguin, però sempre al darrera dels que van obtenir la mateixa puntuació en el període ordinari.

Les famílies d'aquestes llistes d'espera seran avisades pel departament d'Ensenyament de l'Ajuntament i hauran de donar una resposta en dos dies, com a màxim, des de l'avís rebut.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net