Tràmit amb certificat Beques per als usuaris del servei de menjador de les escoles bressol d'Igualada curs 2019/2020

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies que acompleixin un seguit de requisits, ajuts econòmics destinats a facilitar l’accés al servei de menjador de les escoles bressol d'Igualada, en el curs escolar 2019/2020.
 • És beneficiària d'aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l'import del menjador escolar.
 • L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3 euros per àpat efectivament realitzat a la llar per cada infant. Això no obstant, per al menjador de la llar d’infants municipals l’ajut serà de 5 euros.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'aboranarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • Es preveu la possibilitat de compactació dels ajuts, excepcionalment, quan es sol·liciti de manera justificada. En tot cas, es pot compactar en períodes setmanals (tres dies a la setmana) durant el curs, i no acumular-la uns mesos.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del dia 6 de juny i fins al 5 de juliol de 2019.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 1950.

Requisits a complir

a) Estar matriculat a una llar d’infants d’Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que assisteix a la llar i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal del que es puguin obtenir les dades. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.

Es denegarà l'ajut sol•licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut un volum de facturació superior a 130.000,00 euros, en el darrer any fiscal.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.


d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

e) A més, per obtenir l’ajut de menjador cal ser usuari habitual d’aquest servei. S’entén per usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies possibles cada mes.

Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Aquest tràmit es pot tramitar tant presencialment com per via telemàtica.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL :

1. Original  del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitants. 

2. Original  del llibre de família, de tots els membres de la famíla majors de 16 anys.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i l'objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC :

1. Còpia escanejada del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitants. 
2. Còpia escanejada llibre de família, de tots els membres de la famíla majors de 16 anys.

En el cas que s'hagi presentat la còpia del DNI a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Realitzar la sol·licitud telemàtica o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada. 

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats. 

4. El pagament dels ajuts es farà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest faci descompte de l'import en el rebut corresponent.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

L'Ajuntament podrà demanar documentació complementària per poder fer una valoració més acurada de la situació real de la unitat familiar.

En cas d'al·legar un canvi de situació econòmica entra la renda familiar de l'exercici fiscal que es té en compte i l'actual, la documentació a presentar serà la que acrediti aquest canvi de situació (per exemple, sentència judicial, certificat de prestacions, etc.) a determinar en cada cas.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net