Tràmit amb certificat Subvencions per projectes i activitats d'interès social d'entitats sense ànim de lucre 2020 (Entitats Esportives - Servei d'Esports)

Aquest tràmit permet presentar la sol.licitud de subvenció a projectes i activitats d'interès social dutes a terme per les entitats esportives vinculades al Servei d'Esports durant l'any 2020.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats privades esportives sense ànim de lucre pel seu funcionament o quan realitzin una activitat o portin un projecte d'utilitat pública o d'interès social a l'àmbit d'Igualada o en relació amb aquesta durant l'any 2019.

Quan es pot sol·licitar?
 
Fins el dia 12 de juny inclòs.
 
Com es tramita la sol.licitud?

Tota la tramitació de sol·licitud de la subvenció, així com solucionar possibles defectes en la mateixa, l'acceptació i la justificació posterior s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita o bé amb certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Quin cost té?
 
Gratuït.
 
Requisits a complir
 

Ser entitats privades sense ànim de lucre.

 • En el cas que es tracti d'associacions, aquestes hauran d'estar registrades en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • La resta d'entitats sense ànim de lucre hauran d'estar inscrites en el seu registre corresponent.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Igualada i davant de la Seguretat Social.

Complir els criteris que consten en les Bases de la Convocatòria de les Subvencions. (Veure apartat documents)

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit s'ha de realitzar en línia. Premeu"Tramitar amb certificat".

   

Documentació que cal aportar

Cal emplenar el formulari de sol.licitud (tramitació electrònica) i adjuntar documents segons calgui:

 1. Dades identificatives de l'entitat que ha de ser beneficiaria, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions relacionades amb aquesta sol.licitud.
 2. En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:
  • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord.
 3. Programes esportius de la convocatòria de subvenció. (Veure a l'apartat impresos).
 4. Pressupost d'ingressos i despeses de la convocatòria de subvenció. (Veure a l'apartat impresos).  
 5. Declaració responsable conforme el sol.licitant no està incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (inclosa dins del formulari de sol.licitud).
 6. Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament d'Igualada les que s'obtinguin en el futur (inclosa dins del formulari de sol.licitud).
 7. Compromís de complir les condicions de la subvenció (inclòs dins del formulari de sol.licitud).
 8. Documentació que acrediti que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social:
 • Per a les subvencions superiors a 3.000 euros,  l’Ajuntament d’Igualada comprovarà que les entitats sol•licitants es troben al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social per mitjans electrònics. En el cas que l’entitat sol•licitant s’hi oposi, ho haurà d’indicar i haurà d’aportar el certificat d'estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.
 • En el cas que l'entitat sol·liciti una subvenció de menys de 3.000 € nomes caldrà que presenti la declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

9. Dades bancàries del compte per transferir l'import de la subvenció, en el cas que s'hagi modificat, si escau, les dades de l'any anterior. Caldrà enviar una còpia escanejada de la sol·licitud de transferència bancària a favor del creditor una vegada omplenada i validada per la entitat bancària. (Veure a l'apartat impresos).

10. Còpia escanejada del rebut de la pòlissa de responsabilitat civil contractada.

11. Còpia escanejada de l'última assemblea.

12. Declaració de les obligacions de transparència - Model de retribucions (Veure a l'apartat impresos)

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

 

Observacions

L'Ajuntament d'Igualada aprova unes úniques bases i fa una sola convocatòria per a aquestes subvencions; això no obstant, aquestes són gestionades pels diversos departaments municipals. 
 
En principi, cada sol·licitant podrà demanar una sola subvenció, sigui per al funcionament de l'entitat o sigui per un projecte o activitat. En el cas que se'n presenti més d'una o a més d'un departament per tractar-se d'entitats l'objecte de les quals sobrepassi l'àmbit d'actuació de cada departament, el/la cap del departament municipal de referència haurà d'emetre informe sobre la necessitat d'atorgar subvenció per més d'una activitat o projecte i, si escau, coordinar- se amb altres departaments municipals per a aquell expedient de sol·licitud. En tot cas, les entitats hauran de prioritzar les diverses sol·licituds si en presenten més d'una.
 
Per a les subvencions de més de 3.000 €, s'estableix un sistema de concurs.
Com a regla general, la subvenció no superarà el 50 per cent de l' import de l'activitat o projectes a subvencionar.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada.
 2. Un cop revisada la documentació presentada, si aquesta no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim de 10 dies. Si no ho fa, s'entendrà com a desistiment de l'entitat sol.licitant de la seva petició.
 3. Els servei d'Esports elaborarà una proposta de les subvencions que haurà d'aprovar el Ple.
 4. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les entitats que han formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.
 5. El pagament de la subvenció es farà prèvia justificació i caldrà presentar:

Liquidació del pressupost de l’entitat: relació detallada de les despeses i ingressos de l’entitat de l’any 2020 o temporada 2019/2020 (model 1).
Memòria activitat subvencionada: memòria de l’activitat desenvolupada durant l’any 2020 o temporada 2019/2020 (model 2).
Factures i rebuts justificatius: Aquests justificants hauran de seguir les directrius dels punts 2 i 3 de la guia.
Exemplar dels impresos: cartells, díptics, programes, ... editats per l’entitat amb motiu de l’activitat subvencionada i en què hi consti la col·laboració de l’Ajuntament d'Igualada.

I, en alguns casos, també caldrà afegir:

- Estructura despeses-ingressos per centres: només l’hauran de presentar les entitats que rebin una subvenció superior a 5.000 € . També es podrà presentar de l’any 2020 o temporada 2019/2020 (model 3a o 3b).

La justificació ha de ser presentada com a màxim el dia 15 de gener de l'any 2021.

Per presentar la justificació de la subvenció veure el tràmit  aquí

Termini de resolució

El termini legal és de màxim tres mesos des de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds o, de presentar-se fora de termini, des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Justificadament, es pot posposar aquesta concessió per a un o més programes d'activitats subvencionables. L'acord de concessió posa fi a la via administrativa.
Les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d’ajuts i subvencions públics, un cop finalitzat el termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s’entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net