Tràmit informatiu Subvencions per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’us residencial al Barri de Sant Agustí

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’us residencial destinat a fomentar la regeneració econòmica, social i urbana del barri de Sant Agustí.

Els camps objecte de les subvencions són els següents:

 • Millores en l’accessibilitat dels edificis
 • Reparació de cobertes
 • Reparació de façanes
 • Millores de les instal·lacions comunes dels edificis
 • Instal·lació de xarxes de telecomunicacions en els edificis
 • Millores en l’eficiència energètica dels edificis

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Els propietaris o, en el seu cas, els usufructuaris d’edificis d’ús residencial, construïts amb anterioritat al 31 de desembre de 1980 al barri de Sant Agustí.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 2 de març i fins el 30 d’abril de 2015

Termini:

Les sol·icituds de subvenció i tota la documentació requerida es podran presentar fins el 30 d’abril de 2015.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • Edificis d’us residencial construïts amb anterioritat al 31 de desembre de 1980 situats al Barri de Sant Agustí.
 • Es considera edifici d’us residencial aquell que tingui més del 70% de la superfície útil de les plantes pis, sense la planta baixa, destinada o amb destinació a habitatge habitual i permanent.
 • Els habitatges que rebin subvenció hauran de tenir la condició d'habitatge en el moment de sol·licitar la subvenció.
 • Llicència d’obres, en el supòsit que les obres ja s’hagin iniciat.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial

  Oficina del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí
  Edifici de l’Adoberia Bella, al carrer del Doctor Joan Mercader, número 3
  08700 Igualada
  Tel. 938049344

  De dilluns a divendres de 9 a 14h
  Dilluns de 15 a 18h

Documentació que cal aportar

1. Imprès normalitzat de sol·licitud, que inclou, entre d’altres, l’acceptació de les bases i la declaració responsable de no estar incurs en cap del supòsits assenyalats en l’article 13.2 de la Llei general de subvencions; i l’autorització a l’Ajuntament per a consultar els deutes amb l’Administració d'Hisenda i al mateix Ajuntament.

2. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE de la persona sol·licitant.

3. Nota simple de domini del Registre de la Propietat o fotocòpia de les escriptures de propietat. Cas que la persona sol·licitant sigui l’usufructuari, haurà d’acreditar aquesta condició i els seu dret a fer les obres.

4. Certificació administrativa positiva d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. Cas que el sol·licitant no estigui obligat a presentar aquesta declaració, la podrà substituir per una declaració responsable.

5. Memòria amb el contingut mínim següent:

 • Descripció de l’estat actual de l’edifici, acompanyat de fotografies.
 • Indicació del nombre d’habitatges ocupats i desocupats de l’edifici.
 • Descripció del tipus d’actuació a realitzar i materials a emprar.
 • Amidaments i pressupost detallat referit als diferents conceptes subvencionables.
 • Pressupost d’execució de les obres a realitzar.
 • Termini d’execució de les obres.

6. Llicència d'obres, en el supòsit que les obres ja s'hagin iniciat.

7.  Assumeix d’un tècnic, en el cas que l’obra ho requereixi.

En el cas d’immobles en règim de propietat horitzontal, el sol·licitant haurà de presentar la documentació següent:

1. Un acord dels propietaris on s’especifiquin els extrems següents:

 • La voluntat de dur a terme l’actuació.
 • La conformitat amb el pressupost i la memòria que es presenta.
 • La designació d’un dels propietaris per a la representació i signatura de quants documents siguin necessaris.
 • Autorització per tal de fer l’ ingrés de la subvenció amb indicació del número de compte i el titular d’aquest. En el cas que hi hagi una Comunitat de Propietaris legalment constituïda, l’ingrés s’efectuarà en el compte que tingui aquesta.

Aquest acord haurà d’estar signat per la majoria que s’estipuli en els estatuts de la comunitat.

2.  Fotocòpia del DNI o NIE de la persona que representi a la comunitat de propietaris; i, NIF de la comunitat de propietaris.
 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Regalament de la Llei general de subvencions.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada.

Observacions

Els edificis que s’acullin a aquestes subvencions podran rebre una subvenció per cadascun dels camps d’actuació subvencionables que es preveuen en les bases específiques.

La quantia de les subvencions es pot consultar a les bases específiques. L'obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà l'atorgament d'aquesta. Això no obstant, l'import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d'una quantitat que superi el cost de l'actuació realitzada.

Les obres hauran de començar dins l’any en que s’atorgui la subvenció.
 

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida a l’Oficina del Programa de Millora del Barri Sant Agustí (Edifici de l'Adoberia Bella, al carrer del Doctor Joan Mercader, 3) o al Registre General de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de l’Ajuntament, 1).
 2. L’Ajuntament, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa, en cas contrari, ho notificarà a la persona interessada per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació. Si un cop passat aquest temps la persona interessada no ha esmenat la falta o no ha aportat els documents requerits, es considerarà que desisteix de la seva petició. 
 3. S’emetrà un informe que inclourà la puntuació obtinguda i l’orde d’adjudicació de les subvencions sol·licitades.
 4. Per poder exigir el pagament, l’interessat haurà de justificar la despesa, una vegada realitzades les obres, en tot cas, com a màxim el 30 de març de 2016.
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net