Tràmit informatiu Subvencions per a la reforma d’establiments comercials al Barri de Sant Agustí

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvencions per a la reforma d’establiments comercials destinat a fomentar la regeneració econòmica, social i urbana del barri de Sant Agustí.

Els conceptes subvencionables seran les obres de reforma total o parcial dels establiments comercials, sempre i quan la intervenció incideixi en l'espai d'atenció i/o venda al públic, així com a la seva imatge general interior o exterior (instal·lació elèctrica, aparadors, façana i rètols). També s'inclouran inversions d'equipament, sempre i quan sigui fix, és a dir, que no sigui separable de l'immoble, de manera que romangui en aquest i doni valor afegit al local.

S'exclouen les millores en obradors, cuines, oficines, magatzems, laboratoris i qualsevol altra dependència annexa.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques titular d’un establiment comercial o de restauració en planta baixa, en l'àmbit territorial delimitat pel Programa de Millora del Barri de Sant Agustí.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 2 de març i fins el 30 d’abril de 2015

Termini:

Les sol·icituds de subvenció i tota la documentació requerida es podran presentar fins el 30 d’abril de 2015.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir:

 • L’establiment comercial haurà d’estar situat al Barri de Sant Agustí.
 • Les actuacions per reformar el local comercial s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 19 de desembre de 2015.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Presencial

  Oficina del Programa de Millora del Barri de Sant Agustí
  Edifici de l’Adoberia Bella, al carrer del Doctor Joan Mercader, número 3
  08700 Igualada
  Tel. 938049344

  De dilluns a divendres de 9 a 14h
  Dilluns de 15 a 18h

Documentació que cal aportar

 1. Imprès normalitzat de sol·licitud, que inclou, entre d’altres, l’acceptació de les bases i la declaració responsable de no estar incurs en cap del supòsits assenyalats en l’article 13.2 de la Llei general de subvencions; i l’autorització a l’Ajuntament per a consultar els deutes amb l’Administració d’Hisenda i al mateix Ajuntament.
 2. Projecte tècnic o croquis d’adequació del local per l’activitat, que contingui el pressupost detallat de totes les actuacions, les inversions previstes i fotografies del local comercial.
 3. Fotocòpia compulsada del DNI o NIE del/s sol·licitant/s.
 4. Declaració de subvencions rebudes i sol·licitades per la mateixa activitat.
 5. Certificat positiu d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 6. Fotocòpia compulsada del títol de propietat o contracte de lloguer o altre títol que permeti la utilització del local.
 7. Títol habilitant de l'exercici de l'activitat (comunicació prèvia o llicència d'activitats).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Regalament de la Llei general de subvencions.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada.

Observacions

L’import màxim atorgat en aquesta subvenció serà de 5.000€ per establiment. L’import de la subvenció no pot superar el 50% dels costos totals acreditats, IVA exclòs.

Els criteris d'atorgament de la subvenció es poden consultar a les bases específiques.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida a l’Oficina del Programa de Millora del Barri Sant Agustí (Edifici de l'Adoberia Bella, al carrer del Doctor Joan Mercader, 3) o al Registre general de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de l’Ajuntament, 1).
 2. L’Ajuntament, un cop rebuda la documentació, examinarà si és correcta i completa, en cas contrari, ho notificarà a la persona interessada per tal que procedeixi a revisar-la o completar-la en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació. Si transcorregut aquest termini, la persona interessada no ha aportat la documentació requerida, es considerarà que desisteix de la seva petició. 
 3. S’emetrà un informe que inclourà la puntuació obtinguda i l’ordre d’adjudicació de les subvencions sol·licitades.
 4. Per poder exigir el pagament haureu de justificar a l’Ajuntament la realització de l’actuació, no més tard del 19 de desembre de 2015.

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net