Tràmit informatiu Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge usat compleix les condicions mínimes d’habitabilitat. La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El promotor de l'habitatge usat, el propietari, el llogater, l'administrador o un representant autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys.
 

Quin cost té?

Segons la taxa de la Generalitat

18€ per habitatge

Pagament

A pagar a l'entitat bancària, mitjançant una carta de pagament que rebrà quan sol·liciti la cèdula d'habitabilitat presencialment.

Requisits a complir:

 • L'habitatge usat ha d'estar localitzat al municipi d'Igualada.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

La documentació a adjuntar a la so·licitud és la següent:

Renovació de cèdules per caducitat

 1. Certificat d’habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent(arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació).

Els col·legis professionals d'arquitectes o d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació poden facilitar el contacte amb un tècnic (adreces a altres informacions).
Per poder complimentar el número de cèdula antiga que ha de constar en el certificat, el tècnic ho pot facilitar fent la consulta a través del seu col·legi professional a la base de dades existent de cèdules d’habitabilitat.

Habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 dels quals no consti cap cèdula d’habitabilitat

 1. Certificat d’habitabilitat normalitzat i signat per un tècnic o tècnica competent (arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o enginyer de l’edificació).
 2. Document/s acreditatius de l’antiguitat de l'ús com a habitatge.

Habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 que no hagin obtingut anteriorment cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

 1. Certificat d’idoneïtat acreditatiu de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les condicions de solidesa i seguretat actuals.
 2. Document acreditatiu de l'antiguitat de l'ús com a habitatge.

Per poder acreditar l'antiguitat de l'ús com a habitatge s’admetrà qualsevol document, o conjunt de documents, que, admesos en dret, puguin resultar acreditatius del seu ús. Segons la següent relació detallada:

 • Informe d’antiguitat d’ús d’habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984 (Word  o PDF ):  només és vàlid per tramitar cèdules de segona ocupació d’habitatges preexistents anteriors a l’11 d’agost de 1984
 • Primera inscripció registral de declaració d’obra nova.
 • Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge.
 • Acceptació d’herències. 
 • Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a us d’habitatge. 
 • Llicència d’obres o Plànols de llicència d’obres. 
 • Plànols visats del projecte d’execució. 
 • Certificat final d’obra visat. 
 • Certificat del cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge. 
 • Fotografia aèria de l’institut Cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars. 
 • Full de cadastre OVC només per unifamiliars.
 • Qualificació definitiva pels habitatges de protecció oficial. 
 • Altres documents expedits davant de fedatari públic.

El certificat d’habitabilitat no acredita la veracitat dels documents acreditatius de l’antiguitat que pugui facilitar la propietat al tècnic, però hauran d’acompanyar-se al mateix temps per a poder atorgar la cèdula d’habitabilitat
 

Normativa

 • DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)
 • RESOLUCIÓ TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (DOGC núm. 6352 publicat el 10/04/2013)
 • LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. (DOGC núm. 5044 publicat el 09/01/2008)
 • LLEI 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. (DOGC núm. 6035 publicat el 30/12/2011)

 

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Contacteu amb un tècnic (arquitecte o aparellador).
 2. Sol·liciteu al tècnic la tramitació del certificat d'habitabilitat i demostrar l'antiguitat de l'habitatge o be aportar la cèdula caducada.
 3. Presenteu l'anterior documentació a l'Oficina d'Habitatge.
 4. Quan presenteu la documentació se us lliurarà una carta de pagament. 
 5. Amb aquesta carta de pagament haureu d'acostar-vos a l'entitat bancaària per satisfer la taxa.
 6. Podreu recollir la cèdula quan us ho comuniqui l'Oficina d'Habitatge.
   

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç:

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.e1e49320d2ba69c3aacf3010b0c0e1a0/?vgnextoid=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0397388050928310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8109978e7779a310978e7779a3108d0c1e0aRCRD&vchannel=79140103841bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net