Tràmit amb certificat Beques per a l'adquisició de llibres de text pel curs 2018/2019

Aquest tràmit permet sol·licitar ajuts per a l'adquisició de llibres escolars, destinat a famílies amb fills escolaritzats a educació primària o a l'ensenyament secundari obligatori, al curs escolar 2018/2019.

L'import màxim de l'ajut no podrà superar:

- els 75 euros per als alumnes de primària.

- els 100 euros per als alumnes de secundària.

Això no obstant, l'Ajuntament d’Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els requisits que s'estableixen en aquestes bases. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària, es disminuirà l'import dels ajuts de manera proporcional i en la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que compleixin els requisits. 

També podrà reduir-se l’import de l’ajut en el cas que el cost dels llibres del curs del sol·licitant que indiqui el centre educatiu a l’Ajuntament sigui inferior al 90 per cent de les quanties màximes indicades, ja que en cap cas l’ajut pot superar el 90 per cent del cost.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Queden exclosos:

Atès que seran objecte d’un ajut en suport al seu programa de reutilització de llibres per la compra de llibres escolars en base als respectius projectes de reutilització, l’alumnat següent

- els alumnes de primària dels centres: Ramon Castelltort, Gabriel Castellà, Mare del Diví Pastor, Escoles de l’Ateneu, Escola Pia, Monalco, Mowgli, Jesus Maria i Escolàpies.

- els alumnes de secundària de Monalco, Escola Pia, de l’Institut Badia i Margarit i de l’Escola Anoia.
 

Quan es pot sol·licitar?

A partir del 11 de juny i fins al 6 de juliol de 2018.

Quin cost té?

Gratuït

Com es tramita la sol·licitud?

Podeu tramitar la sol·licitud tan presencialment com per internet.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de trucar a l'Ajuntament d'Igualada i demanar CITA PRÈVIA al telèfon  93 803 1950.

Requisits a complir

a) Estar escolaritzat en segon cicle d’educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari obligatori en el curs 2018/2019.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Igualada des d’un mínim de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’alumne beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i  custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’alumne i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:
- famílies de 2 membres computables: 17.076 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per la suma de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal del que es puguin obtenir les dades. Es podran tenir en compte les situacions de les famílies que puguin acreditar un canvi de situació econòmica entre la renda familiar de l’exercici fiscal referit i l’actual.

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut un volum de facturació superior a 130.000,00 euros en el darrer any fiscal.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Aquestes beques es poden sol·licitar en línia o presencialment a l'Ajuntament d'Igualada, s'hauran d'aportar els següents documents:

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.

2. Original i fotocòpia del llibre de família. 

3. La sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons el model de l'Ajuntament (Veure a l'apartat d'impresos) o fotocòpia de la llibreta o compte bancària en la que consti el sol·licitant.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

4. Imprès d'autorització per a l'obtenció de dades per mitjans electrònics de tots els membres de la unitat familiar. En aquest cas cal aportar fotocòpia del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys. A aquest efecte, signaran una autorització perquè l'Ajuntament pugui fer aquesta consulta.

 

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

1.Còpia escanejada del DNI o NIE de la persona sol·licitant.

2.Còpia escanejada del llibre de família.

3. Còpia escanejada de la sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons el model de l'Ajuntament (Veure a l'apartat d'impresos)o fotocòpia escanejada de la llibreta o compte bancària en la que consti el sol·licitant.

En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

4. Còpia escanejada de l'imprès d'autorització per a l'obtenció de dades per mitjans electrònics de tots els membres de la unitat familiar. En aquest cas cal aportar fotocòpia escanejada del DNI de tots els membres de la família majors de 16 anys. A aquest efecte, signaran una autorització perquè l'Ajuntament pugui fer aquesta consulta .

 

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada o bé tramitar en línia.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificacions als interessats.

4. El pagament dels ajuts de material escolar es farà directament a les famílies.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de cada unitat familiar.

L'Ajuntament podrà sol·licitar documentació complementària a l'esmentada per determinar el nivell real de renda que no estigui exempta de tributació (per exemple la percepció de pensions).

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/na, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

En cas d'al·legar un canvi de situació econòmica entra la renda familiar de l'exercici fiscal que es té en compte i l'actual, la documentació a presentar serà la que acrediti aquest canvi de situació (per exemple, sentència judicial, certificat de prestacions, etc.) a determinar en cada cas. 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net