Tràmit amb certificat Subvencions en l'àmbit de l'ensenyament i la cultura NO OBLIGATS A TANCAR per l'estat d'alarma amb una reducció d'ingressos

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció a les empreses del sector de l'edició de revistes i diaris, en format paper, tot i que no es van veure obligades a tancar per la declaració de l'estat d'alarma, han vist disminuir els ingressos en la publicitat de com a mínim en un 50% en el decurs del segon trimestre de 2020 vers el segon trimestre de l’any 2019.

L’import de la subvenció serà com a màxim de 1.000 euros per a cada sol·licitant.

L'import final de la subvenció es determinarà en funció del nombre de sol·licituds en relació amb la dotació pressupostària existent, i serà la mateixa quantia per a tots els beneficiaris.

Queden expressament exclosos d'aquestes subvencions:

 • Les persones físiques o jurídiques en l'àmbit del comerç que hagin estat beneficiaris d'una subvenció directa en l'àmbit del comerç de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), tret del cas que tingui una activitat econòmica paral·lela que respongui als sectors econòmics descrits com a beneficiaris d'aquesta subvenció.
 • Les persones físiques o jurídiques de titularitat pública.
 • Els sol·licitants que responguin a la forma jurídica d'entitat sense ànim de lucre que no siguin titulars d'activitat econòmica.

*Aquestes subvencions sí que són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol altra entitat pública o privada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques que generin activitat econòmica al municipi d'Igualada, en algun dels sectors econòmics relacionats amb l'ensenyament i la cultura.

S'entén per sectors econòmics relacionats amb l'ensenyament i la cultura, els següents sectors:

 • Edició de revistes i diaris, en format paper.

Quan es pot sol·licitar:

Del 14 d'octubre al 10 de novembre de 2020

Com es tramita aquesta sol·licitud?

Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física, pot optar per dues formes de tramitació: realitzar la tramitació per internet des d'aquest tràmit, o bé, presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

Si el sol·licitant és una empresa ha de fer la tramitació per internet, presentant la sol·licitud mitjançant aquest tràmit. 

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. El format admès és el .PDF i també podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

 • Formar part del sector de l'edició de revistes i diaris, en format paper, atès que no van veure suspesa la seva activitat com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març i Reial decret 465/2020, de 17 de maig).
 • Els establiments, hauran de demostrar que han vist disminuir els ingressos en la publicitat de com a mínim en un 50% en el decurs del segon trimestre de 2020 vers el segon trimestre de l’any 2019.
 • No haver estat beneficiaris d'una subvenció directa en l'àmbit del comerç de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), tret del cas que es tingui una activitat econòmica paral·lela que respongui als sectors econòmics descrits com a beneficiaris d'aquesta subvenció.
 • La forma jurídica no és la d'entitat sense ànim de lucre (excepte centres d'ensenyament).
 • El titular de l'establiment no està incursen cap de les causes de prohibició de rebre subvenció establertes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • El titular de l'establiment es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

 • Telemàtic


  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

Documentació que cal aportar

EN CAS DE FER LA SOL·LICITUD PRESENCIALMENT

a) Omplenar, en el moment de rebre l'atenció presencial conjuntament amb l'empleat de l'atenció ciutadana, el formulari de sol·licitud.

b) Certificat de titularitat bancària emès per l'entitat financera (pot obtenir-se fàcilment des de les aplicacions de banca on-line). o imprès de transferència bancària on s'haurà d'ingressar la subvenció, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària (model disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

c) Declaració d'alta d'activitat econòmica de l'Agència Tributària (Model 036 o 037).

d) Declaració d'IVA del segon trimestre dels anys 2020 i 2019 o, si escau, altres mitjans complementaris per mostrar la disminució dels ingressos de la publicitat en el 50% durant el període del 2020.

En cas que el sol·licitant actui en representació d’una persona jurídica, el full de representació que acrediti aquesta representativitat (model de representació degudament omplenat, disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

EN CAS DE FER LA SOL·LICITUD PER INTERNET

a) Còpia escanejada en format .pdf del certificat de titularitat bancària emès per l'entitat financera (pot obtenir-se fàcilment des de les aplicacions de banca on-line) o l'imprès de transferència bancària on s'haurà d'ingressar la subvenció, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària (model disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

b) Còpia escanejada en format .pdf de la declaració d'alta d'activitat econòmica de l'Agència Tributària (Model 036 o 037).

c) Còpia escanejada en format .pdf de la declaració d'IVA del segon trimestre dels anys 2020 i 2019 o, si escau, altres mitjans complementaris per mostrar la disminució dels ingressos de la publicitat en el 50% durant el període del 2020.

 

*L'Ajuntament podrà comprovar la veracitat de les dades i el grau d'acreditació dels requisits amb la documentació presentada, i podrà demanar més informació i documentació.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Resolució d'inici de l'expedient per a l'atorgament directe de subvencions destinades a l'ensenyament i la cultura.

Observacions

TRÀMIT PAS A PAS:

TRAMITACIÓ PER INTERNET

 1. Al final d'aquest tràmit, premeu el botó "Tramitar amb certificat" per tal d'accedir al formulari on-line de la sol·licitud.
 2. Omplir tots els camps obligatoris del formulari i adjuntar la documentació en format .PDF requerida.
 3. Un cop adjuntada la documentació, premeu el botó "Enviar" i un cop revisades les  dades "Confirmar". Rebreu la confirmació mitjançant una finestra que us permetrà d'imprimir o desar una còpia de la sol.licitud on consta el número de registre d'entrada que heu obtingut així com el codi de seguiment que conservareu per a futures referències o en cas de requeriments per part del servei.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 1. Omplenar, en el moment de rebre l'atenció presencial conjuntament amb l'empleat de l'atenció ciutadana, el formulari de sol·licitud, i juntament amb la documentació requerida en aquest tràmit registrar-la d'entrada en el mateix punt d'atenció ciutadana (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada).

* Cal demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net