Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Confirmació dels ajuts per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada curs 2020/2021

Aquest tràmit permet confirmar la sol·licitud de l'ajut per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'educació infantil i primària d'Igualada pel curs escolar 2020/2021, que durant el curs anterior han estat beneficiàries del mateix ajut convocat pel Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada o bé han estat beneficiàries dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d'estiu 2020.
 • És beneficiària d'aquesta subvenció la persona o persones que es fan càrrec del pagament de l'import del servei de menjador escolar.
 • L’import de l’ajut destinat al menjador serà de 3,08 euros per àpat efectivament realitzat al centre.
 • L'ajut serà per usuari del servei de menjador però l'Ajuntament l'abonarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l'import en el rebut corresponent.
 • En el cas que l’infant causi baixa al centre, immediatament es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut, ni que es matriculi en un altre centre escolar de la ciutat.
 • En el cas que les sol·licituds rebudes siguin superiors a les que es puguin atendre pel pressupost disponible, es prioritzarà per a l'atorgament, les sol·licituds que provinguin de les famílies amb les rendes més baixes calculades per càpita.
 • La condició de beneficiari podrà obtenir-se malgrat no es compleixin els requisits establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les persones que durant el curs 2019-2020 han estat beneficiàries d’un dels ajuts convocats pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o han estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu 2020, i que confirmin que la seva situació econòmica no ha millorat, tenen dret a sol·licitar l’ajut.

IMPORTANT: Si no heu estat beneficiaris d’un dels ajuts convocats pel Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada o no heu estat beneficiaris dels ajuts convocats pel Patronat Garcia Fossas per a activitats d’estiu, heu d'anar directament al tràmit de sol.licitud d'ajut per a les famílies usuàries del servei de menjador de les escoles d'infantil i primària d'Igualada pel curs 2020/2021. Clicar en aquest ENLLAÇ PER ACCEDIR-HI.

Quan es pot sol·licitar?

Des de l'1 fins al 16 d'octubre de 2020.

Quin cost té?

Gratuït.

Com es tramita la sol·licitud?

La sol.licitud de confirmació es realitza de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar".

En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la confirmació en línia, es podrà presentar la confirmació de la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada demanant CITA PRÈVIA al telèfon 93 803 19 50.

Requisits a complir

a) Estar matriculat en un centre educatiu d'Igualada.

b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants d’Igualada, des de, com a mínim, tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.

En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’infant que utilitzi el servei de menjador i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’infant i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.

c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.

El nivell de renda de les famílies, als efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2020.

En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

d) No percebre cap altre ajut per aquest concepte.

e) A més, per obtenir l'ajut de menjador cal ser usuari habitual d'aquest servei. S’entén per usuari habitual aquell que, com a mínim, utilitza el servei de menjador la meitat més un dels dies possibles de cada mes.

Si no es compleix aquest requisit durant el curs sense ser per causa justificada (prioritàriament per una raó de salut) es perdrà la condició de beneficiari de l’ajut de forma automàtica, prèvia audiència de la persona interessada. Dos mesos sense la utilització habitual del servei de menjador suposa l’incompliment del requisit de ser usuari habitual.

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la confirmació de la sol·licitud telemàticament o presentar la confirmació de la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La sol.licitud serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificació als interessats.

4. El pagament dels ajuts s'abonarà directament als centres per tal que aquests facin el descompte de l'import en els rebuts corresponents.

Important:

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de la unitat familiar.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net