Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Subvencions en l'àmbit del comerç per a activitats OBLIGADES A TANCAR per l'estat d'alarma

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció en l'àmbit del comerç per a activitats que es van veure obligades a tancar per la declaració de l'estat d'alarma, amb l'objectiu de compensar els efectes negatius derivats de la COVID19 i ajudar a la represa, recuperació i reactivació de l'activitat econòmica.

L’import de la subvenció serà com a màxim de 1.500 euros per a cada sol.licitant.

En tot cas, els imports definitius que s’atorguin en concepte de subvenció, seran iguals per a cada beneficiari, dins de cada grup (activitats paralitzades o no paralitzades però amb pèrdua de facturació), sempre dins la limitació de la dotació pressupostària existent.

En funció del nombre de sol·licituds i la dotació pressupostària existent, es determinarà l’import final de la subvenció a atorgar als beneficiaris.

Queden exclosos d'aquesta convocatòria els establiments de més de 400 metres quadrats destinats al sector de l'alimentació.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat comercial al detall, hosteleria i restauració o de serveis professionals assimilats al comerç al detall que generin activitat econòmica al municipi d’Igualada, que hagin vist paralitzada la seva activitat per raó de l'estat d'alarma i les mesures adoptades pel Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a conseqüència del COVID19.

Un mateix beneficiari podrà rebre més d’una subvenció, sempre i quan es tracti d’activitats amb epígraf de l’IAE diferent i cada activitat es desenvolupi en un local també diferent. Si sota un mateix epígraf té més d’un local, només rebrà una subvenció.

S'entenen per serveis professionals assimilats al comerç al detall:

 • Tallers mecànics
 • Serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparació de calçat, roba i electrodomèstics
 • Tintoreria i bugaderia
 • Perruqueries i salons d'estètica i bellesa
 • Serveis de menjar preparat i càtering
 • Centres o clíniques veterinàries
 • Activitats de tatuatges o piercings
 • Agències de viatges
 • Activitats de manteniment físic

Quan es pot sol·licitar:

Del 27 de juliol al 15 de setembre de 2020

Com es tramita aquesta sol.licitud?

Si el sol·licitant de la subvenció és una persona física, pot optar per dues formes de tramitació: presentar la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Igualada, o bé, realitzar la tramitació per internet mitjançant aquest tràmit.

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

Si el sol·licitant és una empresa ha de fer la tramitació per internet, presentant la sol.licitud mitjançant aquest tràmit. 

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. El format admès és el .PDF i també podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Requisits a complir:

 1. L'establiment indicat es va veure obligat a suspendre la seva activitat com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març i Reial decret 465/2020, de 17 de maig).
 2. L'establiment indicat ha d'estar ubicat a peu de carrer.  S'exclouen d'aquesta obligació els establiments de serveis professionals assimilats al comerç al detall dels sectors perruqueries i salons d'estètica i bellesa.
 3. El titular de l'establiment ha d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Agència Tributària i amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 4. El titular de l'establiment no ha d'estar incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvenció establerts en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (declaració responsable inclosa dins del formulari de sol.licitud).

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Documentació que cal aportar

EN CAS DE FER LA SOL.LICITUD PRESENCIALMENT

a) Omplenar, en el moment de rebre l'atenció presencial conjuntament amb l'empleat de l'atenció ciutadana, el formulari de sol.licitud-declaració responsable.

b) Omplenar l'imprès de declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte on s'haurà d'ingressar la subvenció (model disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit) o bé un Certificat de titularitat bancària emès per l'entitat financera (pot obtenir-se fàcilment des de les aplicacions de banca on-line).

En cas que el sol•licitant actui en representació d’una persona jurídica, cal omplir i signar conjutament el full de representació que acrediti aquesta representativitat (model de representació degudament omplenat, disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit).

EN CAS DE FER LA SOL.LICITUD PER INTERNET

a) Còpia escanejada en format . pdf de l'imprès de declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte on s'haurà d'ingressar la subvenció (model disponible a l'apartat "Impresos" d'aquest tràmit) o bé un Certificat de titularitat bancària emès per l'entitat financera (pot obtenir-se fàcilment des de les aplicacions de banca on-line).

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Resolució d'inici de l'expedient per a l'atorgament directe de subvencions directes en l'àmbit del comerç

 

Observacions

TRÀMIT PAS A PAS:

TRAMITACIÓ PER INTERNET

 1. Al final d'aquest tràmit, premeu el botó "Tramitar" per tal d'accedir al formulari on-line de la sol·licitud.
 2. Omplir tots els camps obligatoris del formulari i adjuntar la documentació en format .PDF requerida.
 3. Un cop adjuntada la documentació, premeu el botó "Enviar" i un cop revisades les  dades "Confirmar". Rebreu la confirmació mitjançant una finestra que us permetrà d'imprimir o desar una còpia de la sol.licitud on consta el número de registre d'entrada que heu obtingut així com el codi de seguiment que conservareu per a futures referències o en cas de requeriments per part del servei.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL

 1. Omplenar, en el moment de rebre l'atenció presencial conjuntament amb l'empleat de l'atenció ciutadana, el formulari de sol.licitud-declaració responsable, i juntament amb la documentació requerida en aquest tràmit registrar-la d'entrada en el mateix punt d'atenció ciutadana (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada).

* Cal demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net