Tràmit amb certificat Licitació Atorgament d'autoritzacions o llicències de parades al mercat de venda no sedentària d'Igualada

Atorgament dels llocs de venda vacants, és a dir, sense ocupar, del mercat de venda no sedentària d’Igualada, que es dur a terme setmanalment, els dimecres i dissabtes. El dimecres hi ha 2 llocs de venda (mòduls) vacants, de 4 ml, els quals corresponen a ALTRES SECTORS. Els llocs de venda (mòduls) vacants els dissabtes són 20, cadascun de 4 ml, corresponent a ALTRES SECTORS.
 • En la present licitació, s’exclou el sector quotidià alimentari, ja que en aquest moment no hi ha parades lliures.
 • S'exclou expressament els bars, xurreries, rostisseries, food trucks i similars. També s'exclou expressament, per trobar-se suficientment coberta l'oferta, la fruita i verdura.
 • S'exclouen expressament, per trobar-se suficientment coberta l'oferta, les peces de vestir d'home, dona i sabates, i tan els dimecres com els dissabtes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Fins el dia 6 de juny de 2019.

Quin cost té?

L'adjudicatari de la llicència haurà de satisfer les taxes que s'estableixin al'ordenança fiscal que l'Ajuntament d'Igualada aprovi per a cada exercici.

Com s'ha de fer el pagament:

Aquestes tqaxes s'hauran d'ingressar per trimestres anticipats, mitjançant la domiciliació bancària del rebut, el qual es carregarà els dies següents: 20 de gener, 20 d'abril, 20 de juliol i 20 d'octubre o si aquests fossin inhàbils, el següent die hàbil posterior.

En cas de no domiciliar-se el rebut el pagament es farà efectiu a les oficines de les entitats col·laboradores que consten a la liquidació o on line en l’adreça electrònica que també figura en la liquidació, essent els terminis de pagament els dies següents: 20 de gener, 20 d’abril, 20 de juliol i 20 d’octubre o si aquestos fossin inhàbils, el següent dia posterior.

Requisits a complir:

a) Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de venda no sedentària

b) Estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.

c) Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa al titular com en relació als seus possibles empleats. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè, sempre que convisquin amb l’empresari, el seu cònjuge, descendents, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclòs i, si és el cas, per adopció, sens perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la seguretat social.

d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre i any, per respondre de les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.

e) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, acreditar, a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents.

f) Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons lesdisposicions vigents.

h) Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.

i) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada.

j) No ser titular d’una parada que compti amb 3 o més mòduls, és a dir, amb 12 o més metres lineals, en el mercat de venda no sedentària d’Igualada.

k) Tampoc podran optar a la llicència les persones que hagin estat sancionades per la comissió de faltes que comportin la pèrdua d’aquesta.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Per a concórrer a la licitació, les persones interessades presentaran UN SOBRE que es titularà DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PERSONALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL LICITADOR, i contindrà la documentació, original o fotocòpia compulsada, següent:

a) Model de sol·licitud (veure apartat impresos) degudament emplenat, que es troba a l’annex II de les bases i que conté la declaració responsable conforme el sol·licitant compleix les condicions assenyales a la clàusula 8 de les bases i el compromís de mantenir aquest compliment durant el període de vigència de l’autorització; i, que està en possessió de la documentació que acredita el compliment de les condicions exigides.

b) Document Nacional d'Identitat vigent de la persona física que concorre a aquesta licitació en nom individual, o altre document que reglamentàriament el pugui substituir.

En cas d'actuar mitjançant un representant, el document públic que acrediti l'esmentada representació validat, a l'efecte, per la secretària de la Corporació o Tècnic competent, si no es presentes pel licitador.

 c) En el cas de persones jurídiques a més s’haurà d’acreditar:

a. Escriptura de constitució i en el seu cas de modificació, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest registre sigui legalment exigible. Si no ho fos, escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.

b. L'apoderament del representant o representants de la persona jurídica en qüestió haurà d'acreditar-se mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil o, en el seu cas, recollir-se en els respectiu estatuts. Aquest poder haurà de ser validat per la secretària de la Corporació o Tècnic competent, si no es presentes pel licitador.

c. Referència al nom, domicili i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de la societat que vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.

 

Normativa

 Les llicències per a la venda ambulant es regeixen per les bases i, en tot allò que no estigui regulat en aquestes, per la seva legislació específica i, en particular, per:

·        - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

·        - Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

·        - Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

·        - Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

·        - Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, que aprova el Text refós sobre comerç interior.

·        - Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

·        - Reglament regulador del mercat de venda no sedentària d’Igualada, que s’adjunta com annex I, o normativa que el substitueixi.

- Resta de normativa que sigui d’aplicació per a la normativa en matèria de seguretat alimentària, riscos laborals, consum, medi ambient i reciclatge.

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Presentació del sobre amb la documentació assenyalada.

2. En data 20.06.2019 la Mesa es reunirà en acte no públic a les 13:00 hores a la cinquena planta de la Casa Consistorial (pl. Ajuntament núm. 1), per a procedir a l’obertura del sobres. Si observés defectes materials, en la documentació presentada, es concedirà, als licitadors afectats, un termini de DEU DIES HÀBILS per a l’esmena, comunicant-los, mitjançant escrit amb avís de recepció, les deficiències de la seva documentació, des de la Secretaria de l’Ajuntament. Si no es presenta la documentació d'esmena requerida, se’l tindrà per desistit de la seva petició.

3. En data 19.07.2019, a les 13 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, la Mesa es reunirà en acte públic i donarà compte dels licitadors admesos i, en el seu cas, exclosos del procediment. A continuació, es donarà compte de la documentació presentada, la qual passarà als Serveis tècnics municipals per tal que procedeixin a la seva valoració, de conformitat amb les presents bases. S’assenyalarà nova data de reunió de la Mesa, que serà publicada al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i al tauler d’edictes de la seu electrònica (www.seue.cat/web/igualada), als efectes de donar compte de la valoració de la documentació presentada i la classificació de tots els interessats admesos, per ordre decreixent.

En cas d’empat, es resoldrà mitjançant sorteig que s’efectuarà en acte públic, que serà convocat amb la deguda antelació mitjançant edicte al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada).

4. Una vegada puntuades les sol·licituds, es requerirà als licitadors perquè, en el termini de 10 DIES HÀBILS, comptats a partir del dia següent a la recepció del requeriment, presentin davant l’Ajuntament d’Igualada la documentació justificativa que apareix a la clàusula 15 de les bases.

5. Presentada tota la documentació es procedirà a l’adjudicació, que es publicarà al tauler d’edictes de la CasaConsistorial i de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu-e.cat/web/igualada).

 

En el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds, es formarà una llista d’espera. Per cobrir les vacants en llocs de venda que es produeixin al mercat durant el dos anys següents a la data de resolució de la presenta licitació, es cridarà als que figuren a la corresponent llista per ordre de puntuació i, de no haver llista, els llocs de venda podran adjudicar-se directament per ordre cronològic de sol·licitud. 

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net