Tràmit amb certificat Selecció DE PERSONAL LABORAL FIX de l'Ajuntament d'Igualada 2018

Aquest tràmit permet accedir, pel sistema de concurs oposició, a la selecció de personal de les places vacants següents: - 1 plaça de Coordinador/a d'Infància. - 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar de biblioteca. - 1 plaça de Monitor/a de natació.

A continuació es detalla els requisits i la forma de provisió de les vacants esmentades:

Coordinador/a d’Infància (Servei de Joventut):

 • Classe de personal: Laboral fix
 • Jornada Completa
 • Titulació exigida: Tenir aprovats mes de la meitat de crèdits en un dels estudis de grau de la branca de les Ciències Socials i Jurídiques o d’Arts i Humanitats i Dtor/a. de lleure. 
 • Concurs oposició lliure.

Tècnic/a Aux. biblioteca (Servei de Promoció Cultural i Comerç / Cultura):

 • Classe de personal: Laboral fix
 • Jornada Completa
 • Titulació exigida: FP 2n. grau o equivalent o Cicle formatiu de Grau Superior.
 • Concurs oposició lliure.

Monitor/a natació (Servei d’Esports):

 • Classe de personal: Laboral fix
 • Jornada Completa
 • Titulació exigida: Graduat Escolar, FP 1r. grau o equivalent i títol monitor de natació/o Mòdul de Grau Mitjà d’activitat física i esport o equivalent i títol monitor de natació o equivalent.
 • Concurs oposició lliure.

 

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 7 d'abril al 26 d'abril de 2018 (els dos inclosos).

Per la plaça de monitor/a de natació el termini per presentar-se es perllonga fins el dia 10 de maig de 2018:

Termini:

Les sol·licituds es podran presentar fins al 26 d'abril de 2018, excepte la plaça de monitor/a de natació que el termini es perllonga fins el dia 10 de maig de 2018.

Quin cost té? el cost en concepte de drets d'examen, segons categoria, és el següent:

- 23.45 € Coordinador/a d'Infància.
- 23.45 € Tècnic/a Auxiliar de biblioteca.
- 17.70 € Monitor/a de natació.

El pagament dels drets d'examen es pot fer a la caixa de l'Ajuntament o bé mitjançant un gir postal o una transferència bancària al número de compte que es relaciona:

ES20 0081 0365 2500 0105 0215

En aquest cas és molt important fer constar el nom i cognoms de la persona interessada, DNI, concepte del pagament i plaça.

Requisits a complir:

 • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure base Tercera apartat II de les Bases Reguladores de la borsa de treball) o estrangers (veure base Tercera apartat II i III de les Bases Reguladores de la borsa de treball).
 • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 65 anys (si es tracta de personal funcionari) i no superar l’edat de jubilació legalment establerta (si es tracta de personal laboral).
 • Posseir la capacitat funcional física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
 • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. En qualsevol dels casos, aquesta acreditació es realitzarà mitjançant jurament o promesa.
 • Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins de la plaça poden ser encomanades, d'acord amb el que es determini en els annexes corresponents.
 • Estar en possessió de la titulació exigible per a l’ ingrés a efectes de la convocatòria,d’acord amb el que es determini en les bases específiques.
 • Estar en possessió del Nivell C de català o equivalent o en el seu defecte superar la prova de nivell elaborada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. En el cas de monitor/a de natació estar en possessió certificat del nivell B de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent
 • Els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d’altres estats diferents hauran d’acreditar el reconeixement del seu títol oficial pel Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat Espanyol, de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.

 

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Tots els documents es compulsaran, per això és imprescindible portar original i fotocòpia.

1. Sol·licitud d’oposició complimentada.

2. Les dades identificatives de la persona interessada (DNI), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

3. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat i la resta de requeriments establerts a les bases.

4. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin a la fase de concurs, de conformitat amb el barem recollit en els annexes de les bases, sense que el Tribunal de selecció, pugi valorar altres mèrits que els que s'hagin aportat dins del termini de la presentació de sol·licituds.

5. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o el certificat que s'ha cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana a l'ensenyament obligatori després del 1992, aquest certificat l'expedeix l'Institut d'educació de secundària. En el cas de monitor de natació acreditar el nivell B de català.

 • Les persones que no acreditin tenir el nivell de català que es demana, hauran de superar una prova que es qualificarà d'apte o no apte. Aquesta prova és imprescindible superar-la per continuar el procés de selecció.

6. Declaració de l’interessat/ada de posseir la capacitat funcional física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

7. Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d’éssers humans.

Per a més informació consulteu les bases de la selecció.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Observacions

BORSA DE TREBALL I PREVALENCIA DE LES BASES: Els/les aspirants que hagin superat les proves selectives, però que no hagin estat seleccionats/des, passaran a formar part de la borsa de treball, que serà vigent durant tres anys, a comptar de l’últim dia de la data de selecció amb l’objectiu de cobrir les necessitats de personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Igualada, amb la mateixa o similar categoria que la plaça convocada, estigui o no prevista en plantilla i sempre que les necessitats contractuals es produeixin al llarg del termini esmentat.

A mida que hi sorgeixin les necessitats es cridarà seguint l’ordre de puntuació obtinguda.
 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net