Tràmit amb certificat Selecció d'ARQUITECTE TÈCNIC per a formar part de la BORSA DE TREBALL de l'Ajuntament d'Igualada 2018

Aquest tràmit permet accedir a la selecció de personal d'ARQUITECTE TÈCNIC, pel sistema de concurs oposició, per formar part de la borsa de treball que servirà per cobrir les vacants i/o les necessitats de personal motivades per: la situació de vacant temporal amb reserva de lloc de treball del seu titular, per la necessitat de substituir de manera transitòria al titular del servei amb ocasió de baixes mèdiques, vacances, llicències o circumstàncies anàlegs, per a l’execució de programes o projectes de caràcter temporal o per a l’excés o acumulació de tasques.

Les persones seleccionades en aquesta convocatòria, passaran a integrar una borsa de treball amb la qual la Corporació podrà cobrir les places que consideri necessàries.

Tramitació

 Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 14 de febrer  al 5 de març de 2018 (els dos inclosos).

Com a pas previ a la presentació d'Instàncies es faran sessions informatives  a tothom que ho desitgi on s'explicarà el funcionament de tot el procés selectiu i es respondran els dubtes que puguin sorgir. Per venir a les sessions informatives i/o presentar les instàncies cal trucar al telèfon de l'Ajuntament d'Igualada 93 803 19 50 i demanar hora (cita prèvia).

Termini:

Les sol·licituds es podran presentar fins al  5 de març de 2018.

Quin cost té?

Gratuït.

 • Requisits a complir:
 • Nacionalitat espanyola, ciutadans de la Unió Europea (veure base Tercera  apartat II de les Bases Reguladores de la borsa de treball) o estrangers (veure base Tercera apartat II i III de les Bases Reguladores de la borsa de treball).
 • Tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 65 anys (si es tracta de personal funcionari)  i no superar l’edat de jubilació legalment establerta (si es tracta de personal laboral).
 • Posseir la capacitat funcional física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents
 • No haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'una altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. En qualsevol dels casos, aquesta acreditació es realitzarà mitjançant jurament o promesa.
 • Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins de la plaça poden ser encomanades, d'acord amb el que es determini en els annexes corresponents.
 • Estar en possessió de la titulació exigible per a l’ ingrés a efectes de la convocatòria, segons el que es determina en cadascun dels annexes que en categoria d'auxiliar administratiu és la següent:
  • Titulació universitària d'arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació equivalent.
  • Nivell C de català o equivalent o en el seu defecte superar la prova de nivell elaborada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d’altres estats diferents hauran d’acreditar el reconeixement del seu títol oficial pel Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat Espanyol, de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria.
 • En el supòsit de la contractació laboral temporal de relleu, caldrà, a mes, complir els requisits de l’article 12 de l’Estatut dels Treballadors.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telèfonic
  Us recomanem la cita prèvia per estalviar temps d'espera
  Telèfon: 93 803 19 50
 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

 1.Les dades identificatives de la persona interessada (DNI) , o be les dades i autorització de la persona que la representi.

2. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat  i la resta de requeriments establerts a l'apartat a) II de la base tercera (original i fotocòpia).

3. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin a la fase de concurs, de conformitat amb el barem recollit en els annexes de les bases, sense que el Tribunal de selecció, pugi valorar altres mèrits que els que s'hagin aportat dins del termini de la presentació de sol·licituds.

4.  Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada)  del certificat del nivell C de català de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent o el certificat que s'ha cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana  a l'ensenyament obligatori després del 1992, aquest certificat l'expedeix l'Institut d'educació de secundària.

Les persones que no acreditin tenir el nivell de català que es demana, hauran de superar una prova que es qualificarà d'apte o no apte. Aquesta prova és imprescindible superar-la per continuar el procés de selecció.

Si la tramitació és presencial, tots els documents es compulsaran al presentar la instància, per això és imprescindible portar original i fotocòpia.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Observacions

Tràmit pas a pas   (orientatiu) 

1. Per evitar les cues d'espera us recomanem que truqueu a l'Ajuntament d'Igualada, durant el període de presentació de les sol·licituds,  per demanar hora per venir a una sessió informativa o per presentar la sol·licitud i la documentació necessària en hores d’atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Igualada.

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el seu cas el termini d’esmenes, es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada) la llista d’ admesos i exclosos, el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves i els membres del Tribunal. (servirà de notificació per l’interessat).

3. Realització de les proves.

4. Un cop finalitzades  les proves i/o entrevista i/o valoració de mèrits  es publicarà la puntuació al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada), i es convocarà als opositors que les hagin superat a la prova següent.(servirà de notificació per l’interessat).

5. Un cop acabat el procès de selecció, es publicarà un últim anunci amb el resultat final així com els guanyadors, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).(servirà de notificació per l’interessat).

Les 15 persones que resultin amb la puntuació més alta seran les que formaran la llista de reserva per ser cridades, per ordre de puntuació, sempre que reuneixin els requisits.

La vigència d'aquesta borsa serà de tres anys.

Per a més informació consulteu les bases de la selecció

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net