Tràmit amb certificat Selecció de dues places d'agent/GUÀRDIA de la POLICIA LOCAL, de PERSONAL FUNCIONARI de carrera

Aquest tràmit permet accedir a la selecció de personal mitjançant concurs oposició per a la provisió en propietat, de dues places de guàrdia de la Policia Local, vacants en la plantilla i relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament d’Igualada de 2017, enquadrades a l'Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, corresponents al grup C2.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del dia 7 d'abril al 10 de maig de 2018 (els dos inclosos).

Termini:

Les sol·licituds es podran presentar fins al 10 de maig de 2018

Quin cost té?

Drets d’exàmen: 17,70 €

El pagament dels drets d'examen es pot fer a la caixa de l'Ajuntament o bé mitjançant un gir postal o una transferència bancària al número de compte que es relaciona:

BBVA ES58 0182 6035 4902 0008 0886

 

 En aquest cas és molt important fer constar el nom i cognoms de la persona interessada, DNI, concepte del pagament i plaça.

Requisits a complir:

a) Tenir nacionalitat espanyola.
b) Tenir 18 anys fets i no excedir dels 35 anys, d’acord amb el que estableix el Reglament Intern de la Policia Local d’Igualada i, tenint en compte l’elevada edat mitjana de la policia local que supera els 48 anys i que l’edat reglamentada per accedir a la situació prèvia a la segona activitat és de 55 anys. Per la determinació de l’edat, s’utilitzarà la denominada interpretació biològica, segons la qual es considera que un moment després de la data de l’aniversari, s’ha deixat de tenir els anys més amunt esmentats.
c) Posseir la capacitat funcional física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions corresponents. Aquest compliment s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i en les condicions que es determinen en aquestes bases.
d) No haver estat condemnat per cap delicte, ni haver estat separat per causa d’expedient disciplinari del servei de cap de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals i estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.  

e) Altres condicions específiques:

1. Estar en possessió dels carnets de conduir A2 i B o els equivalents anteriors a l’entrada en vigor del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.
2. Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes, d’acord amb les condicions establertes per la normativa vigent. (art. 11.1 i) del decret 233/2002 del Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals).
3. Tenir una alçada mínima de 1'65 m. els homes i 1’60 m. les dones, així com acreditar un pes proporcionat, segons les dades que figuren a l’annex 1 de les bases.

f) Estar en possessió de la titulació exigible per a l’ingrés a efectes de la convocatòria que és la següent:

Títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

Tots els requisits, s’han de reunir en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

   El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu "Tramitar amb certificat"

   

Documentació que cal aportar

Tots els documents es compulsaran, per això és imprescindible portar original i fotocòpia.

1. Sol·licitud d’oposició complimentada.

2. Original i fotocòpia de les dades identificatives de la persona interessada (DNI).

3.Original i fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguin a la fase de concurs, de conformitat amb el barem recollit en les bases, sense que el Tribunal de selecció, pugui valorar altres mèrits que els que s'hagin aportat dins del termini de la presentació de sol·licituds.

4. Original i fotocòpia del certificat del nivell B o superior de català de la JPC, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o d'altres organismes.

Les persones que no acreditin tenir el nivell de català que es demana, hauran de superar una prova que es qualificarà d'apte o no apte. Aquesta prova té caràcter eliminatori.

5. Documentació que acrediti el pagament dels drets d'examen.

6. Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Decret 233/2002 de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

Observacions

Per a la realització de les proves físiques, els aspirants han de lliurar al Tribunal, el dia de la celebració de la prova però abans d’aquesta, un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres mesos abans de la data de la realització de les proves, on s'indiqui que l'aspirant és apte/a per a realitzar-les.

Els aspirants que superin tot el procés selectiu (menys el curs a l'Institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya i el període de pràctiques) però que no puguin obtenir plaça, formaran part d’una borsa de treball, per un període de dos anys a comptar des de la data que finalitza la selecció, els quals, seguint l’ordre de puntuació obtinguda, podran ser proposats per al seu nomenament com a funcionaris interins amb la categoria d’agents de policia, en el cas que es donin les circumstàncies recollides per la normativa d’aplicació per al nomenament de funcionaris interins, essent requisit imprescindible, superar, prèviament al nomenament, la prova mèdica que s’exigeix en les bases.

 

Tràmit pas a pas 

1. Per evitar les cues d'espera us recomanem que truqueu a l'Ajuntament d'Igualada, durant el període de presentació de les sol·licituds, per demanar hora per presentar la sol·licitud i la documentació necessària en hores d’atenció al públic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

2. En el cas de la tramitació electrònica la documentació relativa als mèrits, DNI i certificat del nivell de català s'ha de fer arribar per correu administratiu, i compulsada. 

3. Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el seu cas el termini d’esmenes, es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica) la llista d’ admesos i exclosos, el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves i els membres del Tribunal. (servirà de notificació per l’interessat).

4. Realització dels exercicis.

5. Un cop finalitzades les proves i/o entrevista i/o valoració de mèrits es publicarà la puntuació al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica), i es convocarà als opositors que les hagin superat a la prova següent.(servirà de notificació per l’interessat). Els/les primers/es classificats/ades, en nombre mai superior al de places a cobrir, seran cridats/ades per efectuar la prova mèdica. Aquesta prova és eliminatoria. Els/les aspirants seran declarats/ades aptes o no aptes.

6. Un cop acabat el procès de selecció, es publicarà un últim anunci amb el resultat final, al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament d’Igualada i al Tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/seu-electronica).(servirà de notificació per l’interessat).

 

Per a més informació consulteu les bases de la selecció.

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net