Tràmit amb certificat Subvencions per al pagament de l'IBI per domicilis d'unitats familiars de famílies monoparentals per l'any 2020.

Aquest tràmit permet a les persones empadronades a Igualada, que formin part de famílies monoparentals i compleixin els requisits determinats indicats a les bases d'aquesta convocatòria, gaudir d'una subvenció per al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Tramitació

Qui hi pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Del  21 de setembre al 30 d'octubre de 2020.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 30 d'octubre de 2020.

Com es tramita aquesta sol·licitud?

Per presentar la sol·licitud presencialment s'ha de demanar CITA PRÈVIA trucant a l'Ajuntament d'Igualada al telèfon 93 803 19 50.

Les sol·licituds també es poden presentar de manera telemàtica a través d'una Instància genèrica.

Requisits a complir:

 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar ha d'estar empadronat/da al domicili pel qual demana l'ajut.
 • La família resident en el domicili  pel qual es demana l'ajut del pagament de l'IBI ha de tenir reconeguda la condició de família monoparental en la data d'inici del període impositiu (1 de gener) i el subjecte passiu de l'IBI ha de ser membre de la família monoparental, i poder-ho acreditar amb el carnet de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.
 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar no poden ser titular/s en propietat d'altres béns immobles amb una renta imputada superior als 250 euros, excepte el propi habitatge.
 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar no poden tenir deutes pendents de pagament en període executiu amb la hisenda municipal, llevat que aquests, trobant-se pendents de pagament en període executiu, tinguin concedit, a la vegada, ajornament o fraccionament, o estigui vàlidament acordada la seva suspensió.
 • El/La sol·licitant i, si escau, la seva unitat familiar han d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Per tenir dret a l’ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar, i segons quin sigui el resultat en relació amb l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) i segons el valor cadastral de l’habitatge del que s’ha de fer front al pagament de l’IBI, s’aplicaran els percentatges següents a la quota d’aquest impost.
  RENDA ANUAL PER
  MEMBRE FAMILIAR
  Valor cadastral fins a 76.000 €
  Valor cadastral fins a 133.000 €
  Valor cadastral fins a 190.000 €
  Fins a IPREM per 1’37
  77,00 %
  71,50 %
  66,00 %
  Fins a IPREM per 1’51
  60,50 %
  55,00 %
  49,50 %
  Fins a IPREM per 1’64 
  44,00 %
  38,50 %
  33,00 %

  Queden exclosos d’aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros. Queden igualment exclosos d’aquests ajuts les famílies monoparentals la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar superiors a 1,64 vegades l’IPREM

  En el cas que el membre de la família monoparental sigui subjecte passiu de l’IBI del seu domicili en un percentatge inferior al 100 per cent , l’ajut es reduirà fins a igualar el seu mateix percentatge de participació que en la seva obligació de pagament de l’impost.

  Les persones que estiguin en una situació irregular amb l'Agència Tributària no podran ser beneficiaris de les subvencions, ja que no es por obtenir la dada dels seus ingressos. Això no obstant, en aquest cas, l'Auntament d'Igualada podrà atorgar un termini no inferior a deu dies per tal que, si ho creuen convenient, regularitzin la seva situació.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic
  El tràmit es pot realitzar en línia mitjançant el tràmit de la instància genérica.

Documentació que cal aportar

 1. Instància expressa.
 2. Original del DNI o NIE del sol·licitant.
 3. Original del carnet de família monoparental vigent de tots els membres.
 4. Només en cas de no tenir domiciliat el rebut de l'IBI, document de sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons model oficial de l'Ajuntament d'Igualada, (no serà necessària en el cas que s'hagi presentat en els darrers cinc anys, si s'indica que s'ha presentat).
 5. L’Ajuntament podrà demanar altra documentació que cregui d’interès, complementària per determinar l’acompliment dels requisits.

*La manca d'aportació de qualsevol d'aquests documents, un cop si és el cas se li hagi requerit, s'entendrà com a desestimament de la persona sol·licitant de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Igualada i ens vinculats dependents.
 • La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local, en especial la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i arts. 40, 189.2 i 214.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 • La legislació de la comunitat autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • La normativa reglamentària bàsica, en especial, els articles de caràcter bàsic del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Normativa europea (Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants).
 • Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada
 • El Reglament orgànic de l'Ajuntament, les Bases d'execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Bases específiques de la subvencions.

Observacions

L'Ajuntament d'Igualada sol·licitarà a la Direcció General del Cadastre i a l'Agència Estatal d'Administració Tributària informació de naturalesa tributària de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys per al Impost de Béns Immobles (IBI) per famílies monoparentals. (En cas que no s'autoritzi aquesta consulta, s'haurà d'indicar mitjançant instància presentada de forma simultània amb aquesta sol·licitud).

Tràmit pas a pas:

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 2. Un cop revisada la documentació presentada, en el cas que manqui algun document, es requerirà.
 3. La Comissió de valoració de les sol·licituds elaborarà una proposta de les subvencions.
 4. L'Ajuntament us notificarà per correu certificat o per notificació electrònica, si heu escollit aquesta opció, la resolució de la vostra sol·licitud.
 5. Per últim, l'Ajuntament, en el cas que la vostra sol·licitud sigui estimada, us farà una transferència de l'import de la subvenció al número de compte que domicilieu el rebut de l'IBI, en el cas de no tenir-lo domiciliat, l'Ajuntament us farà l'ingrès al número de compte que heu indicat a la instància de transferència bancària.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net