Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Ajuts per l'adquisició de material escolar pel curs 2020/2021

Aquest tràmit permet sol·licitar una ajuda per l'adquisició de material escolar, destinat a famílies amb fills escolaritzats a segon cicle d'educació infantil (P3, P4, P5), en el curs escolar 2020/2021, que no hagin obtingut un ajut del Departament d'ensenyament el curs 2019/2020 ni del Patronat Garcia Fossas per a l'estiu de 2020.

L'import màxim de l'ajut no podrà superar:

 - els 40 euros per als alumnes de segon cicle d'educació infantil.

L'Ajuntament en consultarà els preus als centres educatius.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
IMPORTANT: Si vàreu obtenir un ajut del Departament d'Ensenyament el curs 2019/2020 o bé si sou beneficiaris d'un ajut del Patronat Garcia Fossas per a les activitats d'estiu de 2020, i en el cas que la vostra situació econòmica no hagi millorat respecte el curs anterior, heu d'anar directament al tràmit de confirmació d'ajut per a l'adquisició de material escolar pel curs 2020/2021. Clicar en aquest ENLLAÇ PER ACCEDIR-HI.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
A partir del 6 fins al 24 de juliol de 2020.
 
Quin cost té?
 
Gratuït
 
Com es tramita la sol·licitud?
 
Les sol·licituds es tramitaran preferentment de manera telemàtica, prement el botó "Tramitar".
 
En cas de no disposar de recursos tecnològics per fer la tramitació en línia, es podrà presentar la sol·licitud presencialment a l'Ajuntament d'Igualada i demanar cita prèvia al telèfon 93 803 19 50.
 
Requisits a complir
 
a) Estar escolaritzat en segon cicle d’educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari obligatori en el curs 2020/2021.
 
b) Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Igualada des d’un mínim de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
 
En cas de separació o no convivència dels pares, que s’haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d’habitants s’haurà d’entendre referit, com a mínim, a l’alumne beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i  custòdia. En cas de custòdia compartida, com a mínim l’alumne i un dels seus progenitors ha d’estar empadronat a Igualada.
 
c) En tots els casos s’estableixen els següents llindars de renda corresponents al darrer exercici, que no es podran superar per optar a aquests ajuts:

- famílies de 2 membres computables: 19.919 euros 
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros 
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros 
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros 
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros 
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros 
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
 
A partir del vuitè membre s’afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.
 
El nivell de renda de les famílies, als efectes d’aquests ajuts, s’obtindrà per la suma de les rendes de tots els membres que n'obtinguin per raó de treball, de prestació o de pensió, durant l'any 2020.
 
En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió d’aliments que percebi.

Per obtenir l'ajut, no serà necessari complir els requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Telemàtic

  El tràmit es realitza en línia. Premeu el botó "Tramitar"

Documentació que cal aportar

EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT PRESENCIAL:
 
1. Original del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 
2. Original del llibre de família. 
 
3. Originals de la nòmina del darrer mes o certificat de prestació SEPE o certificat de pensions o d'ingressos no contributius o bé altra documentació que acrediti la vostra situació econòmica.
 
En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.
 
EN EL CAS DE FER EL TRÀMIT TELEMÀTIC:
 
1.Còpia escanejada del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
 
2.Còpia escanejada del llibre de família.
 
3. Còpia escanejada de la nòmina del darrer mes o certificat de prestació SEPE o certificat de pensions o d'ingressos no contributius o bé altra documentació que acrediti la vostra situació econòmica.
 
En el cas que algun d'aquests documents s'hagi presentat a l'Ajuntament d'Igualada en el darrer any i no ha variat, si s'indica la data i el objecte de presentació, no caldrà que es torni a presentar.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Realitzar la sol·licitud telemàticament o presentar la sol·licitud i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de l'Ajuntament d'Igualada.

2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.

3. Publicació dels resultats i notificacions als interessats.

4. El pagament dels ajuts de material escolar es farà directament al centre en què estigui escolaritzat l'infant.

Important: 

L'Ajuntament d'Igualada comprovarà d'ofici l'empadronament dels membres de cada unitat familiar.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/na, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

En cas d'al·legar un canvi de situació econòmica entra la renda familiar de l'exercici fiscal que es té en compte i l'actual, la documentació a presentar serà la que acrediti aquest canvi de situació (per exemple, sentència judicial, certificat de prestacions, etc.) a determinar en cada cas.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net