Tràmit informatiu Canvi de nom de la concessió de dret funerari

Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de titularitat (és a dir, la transmissió) de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar al cementiri municipal, ja sigui inter-vivos o mortis causa (per defunció de la persona titular).

En el cas de transmissions per defunció de la persona titular d'un dret funerari, aquest dret pot transmetre's:
a) a la persona beneficiària que el titular hagués designat mitjançant manifestació a l'Ajuntament.
b) als hereus designats per testament.
c) en cas d'absència dels dos documents anteriors, a aquella persona que, legalment hi tingui dret.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Per a transmissions inter-vivos, la persona titular del dret funerari o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Per a transmissions mortis-causa, la persona que hereta el dret funerari o aquella que el titular hagués designat com a beneficiària o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

Per a transmissions inter-vivos, no n'hi ha.

Per a transmissions mortis-causa, la transmissió s'ha de sol·licitar en el termini d'un any a comptar des de la defunció del titular del dret funerari.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals

Requisits a complir:

 • Estar al corrent de les taxes anuals de manteniment de cementiris.

Formes de tramitació

 • Presencial amb cita prèvia

  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA ESPECIALITZADA

  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA

  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 15:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

  PER DEMANAR CITA PRÈVIA: truqueu al telèfon 93 803 19 50

Documentació que cal aportar

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:

Transmissió inter-vivos:

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).

3. Títol del nínxol.

4. Document de cessió a títol gratuït.

Transmissió mortis causa amb testament de la persona titular:

1. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).

2. Títol del nínxol.

3.1. Últim testament i certificat d'últimes voluntats.

O en el seu defecte

3.2. Testament obert d'acceptació d'herència (escriptura de manifestació, acceptació i adjudicació d'herència).

Transmissió mortis causa sense testament de la persona titular:

1. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi (fotocòpia).

2. Títol del nínxol.

3. Certificat d'últimes voluntats (per acreditar que no existeix testament).

4. Llibre de família (o document que acrediti la descendència del titular).

Si existeix més d'un hereu:

1. Document de renúncia del dret funerari a favor d'un dels hereus i fotocòpia compulsada del DNI de tots els signants, u original del DNI de tots els signants.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
 • Ordenances Fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la documentació.
2. Pagueu la taxa corresponent.
3. L'Ajuntament realitzarà la transmissió del dret funerari (Normalment es triga un mes en fer el canvi de nom).

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net