Tràmit amb certificat Autorització d'ocupació de la via pública i petició de material per part de les entitats

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per la realització d'actes a la via pública de caire cultural, d'oci, esportiu, de lleure o actes de tipus social i també permet demanar la utilització de materials de titularitat municipal i altres serveis relacionats amb l'activitat, per part de les entitats o associacions sense ànim de lucre que constin en el registre d'Entitats d'Igualada. No obstant això, en cas que no constin en el registre d'entitats, el departament a qui correspongui l'activitat determinarà si considera oportú autoritzar-la. Altres actes que pot incloure aquesta autorització, poden ser entre altres els següents: actes de tipus social com lectura de manifestos, concentracions de vehicles antics, instal·lació de taules informatives sobre les activitats de les entitats sense ànim de lucre.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Serà imprescindible la presència del responsable del muntatge en el lloc i hora que es concreti.
 
Quan es pot sol·licitar?
 
Durant tot l'any.
 
Termini:
Amb quinze dies d'antelació a la data en què es realitzi l'activitat.
 
Quin cost té?
 
L'autorització per a la realització d'actes a la via pública és gratuïta.
El material i altres serveis dependrà de l'activitat i es valorarà des del servei corresponent.
 
Requisits a complir
 
 • Ser una entitat o associació sense ànim de lucre inscrita al registre d' entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • Tenir una assegurança de responsabilitat civil i accidents per a l'activitat que es vol organitzar per un import mínim de 300.500 €. (a determinar)

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu el botó tramitar

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) i, en cas de representació, dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Croquis en què es detalli exactament la col·locació d'empostissats i altres materials i també els telèfons mòbils operatius per a contactar.
 3. Assegurança de responsabilitat civil i accidents que cobreixi l'activitat per la qual es sol·licita el permís.

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.

Observacions

La cessió de material estarà subjecta a les existències disponibles per la data sol·licitada i supeditada a l'adient autorització per fer l'activitat.
La cessiò de material s'adreça a entitats i associacions sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al Registre d'Entitats d'Igualada.

 

Qualsevol desperfecte o manca de material cedit anirà a càrrec de l'entitat sol·licitant.

Qualsevol aspecte que no quedi contemplat a la sol·licitud, prevaldrà la decisió de l'Ajuntament.
La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic.
 
Tràmit pas a pas
 
 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació corresponent.
 2. L'àmbit corresponent valorarà la documentació i resoldrà la vostra sol·licitud.
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net