Tràmit informatiu Canvi de titular en l'impost sobre Béns Immobles (IBI) Model 901

Aquest tràmit permet al contribuent a comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular del bé subjecte a l'Impost sobre béns immobles (IBI). S'ha de tenir en compte que qualsevol pis, plaça de pàrquing, traster, local, etc, es considera un bé immoble i que s'ha de comunicar a l'Ajuntament sempre que s'hagi realitzat una transmissió total o parcial de qualsevol dret sobre el bé.

Tramitació

Qui pot sol·licitar?

El propietari o titular de qualsevol dret real sobre el bé immoble, tant si és transmitent com l'adquirent o bé el seu representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment i tindrà efectes a partir de l'exercici posterior al de la data del document públic acreditatiu de la transmissió.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

1. Ser propietari o titular de qualsevol dret real sobre el bé immoble.

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

1. Fotocòpia de l'escriptura notarial o nota informativa del Registre de la Propietat on consti la tiularitat i la descripció completa de l'immoble, o bé document públic acreditatiu de la transmissió.

2. Fotocòpia del rebut de l'Impost de béns immobles (contribució).

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
  Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Sol·liciteu el canvi de nom.
2. Ompliu la instància de sol·licitud
3. Aquest tràmit és de resolució Immediata

 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net