Tràmit informatiu Llicència de parada al mercat de venda no sedentària d'Igualada 2017

Aquest tràmit permet obtenir el permís d'ocupació de la via pública per a la instal·lació d'una parada al mercat de venda no sedentària del municipi d'Igualada, que es dur a terme setmanalment, els dimecres i els dissabtes.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques o jurídiques, amb plena capacitat d'obrar, que compleixin els requisits demanats.

Quan es pot sol·licitar?

A partir del divendres 1 de setembre de 2017 i fins al divendres 29 de setembre de 2017.

Quin cost té?

Segons les ordenances fiscals municipals.

Requisits a complir: 

 • a) Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre oficial corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’exercici de venda no sedentària.
 • b) Estar donats d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals.
 • c) Estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui, tant pel que fa al titular com en relació als seus possibles empleats. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè, sempre que convisquin amb l’empresari, el seu cònjuge, descendents, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclòs i, si és el cas, per adopció, sens perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la seguretat social.
 • d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre i any, per respondre de les despeses derivades dels sinistres individuals i col•lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat.
 • e) Quan es tracti de venedors extracomunitaris, acreditar, a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball corresponents.
 • f) Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
 • g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
 • h) Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.
 • i) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada.
 • j) No ser titular d’una parada que compti amb 4 mòduls, és a dir, amb 16 metres lineals, en el mercat de venda no sedentària d’Igualada, atès que el nombre màxim de mòduls que pot integrar una parada és de 4, és a dir, que la parada pot fer, com a màxim, setze (16) metres lineals.
 • k) Tampoc podran optar a la llicència les persones que hagin estat sancionades per la comissió de faltes que comportin la pèrdua d’aquesta, l’any anterior a la sol·licitud.

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des del 25 de juny al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

 • Altres:

  a) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes i a l’Administració Local, amb qui tingui subscrit l’oportú conveni. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. d) Voluntàriament per mitjans telemàtics, mitjançant la plataforma de tramitació electrònica de l’Ajuntament d’Igualada. e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Documentació que cal aportar

Per a concórrer a la licitació, les persones interessades presentaran DOS SOBRES de la manera que s’indica a continuació:

El SOBRE 1, que estarà TANCAT, es subtitularà DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PERSONALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL LICITADOR, i contindrà la documentació, original o fotocòpia compulsada, següent:

a) Model de sol·licitud degudament emplenat, que es troba al apartat "Impressos" i que conté la declaració responsable conforme el sol·licitant compleix les condicions assenyales a la clàusula 8 d’aquest plec i el compromís de mantenir aquest compliment durant el període de vigència de l’autorització; i, que està en possessió de la documentació que acredita el compliment de les condicions exigides.

b) Document Nacional d'Identitat de la persona física que concorre a aquesta licitació en nom individual, o altre document que reglamentàriament el pugui substituir.

 • En cas d'actuar mitjançant un representant, el document públic que acrediti l'esmentada representació validat, a l'efecte, pel Secretari de la Corporació o Tècnic competent
 • La validació es podrà realitzar d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada si no es presentés pel licitador.

En el cas de persones jurídiques a més s’haurà d’acreditar:

 • a) Escriptura de constitució i en el seu cas de modificació, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest registre sigui legalment exigible. Si no ho fos, escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional en què constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.
 • b) L'apoderament del representant o representants de la persona jurídica en qüestió haurà d'acreditar-se mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil o, en el seu cas, recollir-se en els respectiu estatuts. Aquest poder haurà de ser validat pel Secretari General de l'Ajuntament o Tècnic competent .
 • La validació es podrà realitzar d’ofici per l’Ajuntament d’Igualada, si no es presentés.
 • c) Referència al nom, domicili i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de la societat que vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.

El SOBRE 2, que estarà TANCAT, es subtitularà DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE CRITERIS OBJECTIUS. Anirà acompanyada del model que consta a l’annex III, de dues fototografies de la instal·lació i de la documentació necessària per a la valoració de la proposta, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 11 d’aquestes bases.

 

 

 

Normativa

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.
 • Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, que aprova el Text refós sobre comerç interior.
 • Reglament regulador del mercat de venda no sedentària d’Igualada, que s’adjunta com annex I, o normativa que el substitueixi.
 • Resta de normativa que sigui d’aplicació per a la normativa en matèria de seguretat alimentària, riscos laborals, consum, medi ambient i reciclatge.

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

 • 1. Presenteu les sol·licituds en un sobre tancat que inclourà els dos sobres (sobre1 i sobre 2)  també tancats, indicats en la clàusula 9 de les bases.
 • 2. Una vegada puntuades les sol·licituds, es procedirà a l’adjudicació a les que tinguin millor puntuació (clàusula 11 bases). En cas d’empat, es resoldrà mitjançant sorteig que s’efectuarà en acte públic, que serà convocat amb la deguda antelació mitjançant edicte al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).
 • 3. La resolució d’adjudicació es publicarà al tauler d’edictes de la Casa Consistorial i de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (www.seu.cat/igualada).

En el cas que no es puguin atendre totes les sol•licituds, es formaran dues llistes d’espera, una per al sector quotidià alimentari i una per a la resta de sectors. En ambdós casos, per cobrir les vacants es cridarà als que figuren a la corresponent llista per ordre de puntuació – que tindrà vigència fins que no es convoqui una nova licitació o fins que s’exhaureixin els sol•licitants-.

En el supòsit que, una vegada dut a terme el procediment de selecció, no hi hagi llista d’espera i tot i així restin parades vacants, aquestes podran adjudicar-se directament per ordre cronològic de sol·licitud.

 

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net