Tràmit amb certificat Sol.licitud de la furgoneta de la Kaserna - Departament de Joventut

L'Ajuntament d'Igualada és titular de la furgoneta matrícula B-2388-UJ, que gestiona el Departament de Joventut. Aquesta furgoneta la posa a disposició d'aquelles entititats sense ànim de lucre que puguin necessitar-la de manera esporàdica i justificada d'acord amb l'activitat habitual de l'entitat.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Les entitats i associacions sense ànim de lucre d'Igualada.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, però sempre la petició s'haurà de fer amb quinze dies d'antelació.

No disponible: del 23 de juny al 11 setembre i del l'1 de desembre al 15 de gener.

La utilització de la furgoneta haurà de ser habitualment per unes hores dins del mateix dia. Excepcionalment es podrà deixar per més d'un dia però mai en una durada superior a 72 hores.

Una vegada feta la sol·licitud el Departament de Joventut ha de confirmar la disponibilitat de la furgoneta.

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer per internet mitjançant els tràmits en línia que es poden trobar en aquesta plataforma, amb identificació i signatura mitjançant un d'aquests sistemes:

 1. Amb el certificat digital del/a president/a, secretari/a o tresorer/a de la entitat que sol.licita.
 2. Amb el certificat digital d'un membre de l'entitat o associació, degudament autoritzat pel president de la mateixa.
 3. Amb el certificat propi de la entitat.

Els sistemes de signatura admesos són:

Tota la documentació a presentar, per tant, s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF i els formats d'imatge TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP. També podran adjuntar-se aquests tipus d'arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Quin cost té?
 
Gratuït.
Caldrà fer un dipòsit de 200 euros que serà retornat un cop es verifiqui
 
Requisits a complir
 
Ser entitats privades o associacions sense ànim de lucre.
 • En el cas que es tracti d'associacions, aquestes hauran d'estar registrades en el Registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Igualada.
 • La resta d'entitats sense ànim de lucre hauran d'estar inscrites en el seu registre corresponent

Pel que fa al conductor de la furgoneta,

 • S'ha de identificar a la persona (o excepcionalment i raonadament persones) que conduirà el vehicle omplenant l'espai corresponent en el formulari de sol.licitud, i adjuntar una còpia escanejada del permís de conduir de la persona conductora.
 • Ha de ser major de 25 anys.
 • Ningú a part de la persona o persones autoritzades podrà conduir la furgoneta.
 • El conductor i l'entitat es responsabilitzen solidàriament del bon ús de la furgoneta i per tant, dels desperfectes que puguin causar o de l'ús incorrecte que es faci. Les reparacions necessàries seran assumides pel conductor i l'entitat sol.licitant.

Retorn de la furgoneta

El retorn s'haurà de fer a l'hora i el lloc que es pacti. La furgoneta s'ha de retornar en el mateix estat en que es va entregar.

La furgoneta s'ha de retornar amb el dipòsit de combustible ple.

 

Formes de tramitació

 • Telemàtic

  Obligatori en el cas de persones jurídiques (empreses i entitats), professionals obligats a col·legiarse, i qui representi a un dels anteriors interessats.
  El tràmit s'ha de realizar en línea. Premeu "Tramitar amb certificat".

Documentació que cal aportar

 1. Dades identificatives de l'entitat que sol.licita la furgoneta, amb expressió del seu NIF i el correu electrònic on es volen rebre els avisos de notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta sol.licitud.
 2. En el cas que el certificat digital de la persona sol.licitant no estigui vinculat a l'entitat que representa haurà d'adjuntar a la sol.licitud:
  • Còpia escanejada del certificat de l'acord del nomenament per al càrrec pel qual pot representar a l'entitat o bé còpia escanejada de l'acta de la reunió en què es va prendre aquest acord. Hi ha un model disponible a la secció "Impresos".
  • Si es tracta d'un membre pertanyent a l'entitat però no ostenta cap càrrec, s'haurà d'adjuntar còpia escanejada de l'autorització signada pel president/a o secretari/a de l'entitat per poder sol.licitar la furgoneta.
 3. Còpia escanejada del permís de conduir de la persona identificada com a conductor/a.

 

Normativa

 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Ordenança municipal de les persones, els béns i la tinença d'animals.
 • Protocol del préstec de material del Departament de Joventut.

Observacions

Tràmit pas a pas

 1. Tramiteu en línea la sol·licitud amb la documentació requerida adjuntada.
 2. El termini màxim de resolució i notificació del procediment és de 4 mesos. 
 3. La resolució del procediment es notificarà de forma expressa a les entitats que han formulat la sol.licitud mitjançant notificació electrònica a través del servei e-NOTUM, previ avis a l’adreça de correu electrònic facilitada durant la tramitació.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net