Tràmit informatiu Beques per a l'adquisició de llibres de text

Aquest tràmit permet sol·licitar per part de les famílies amb fills escolaritzats als ensenyaments primari o ensenyament secundari obligatori en el curs escolar 2016/2017, ajuts per a l'adquisició de llibres de text.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

A partir de l'1 de juny i fins al 17 de juny de 2016.

Quin cost té?

Gratuït

Requisits a complir

 • Famílies amb fills escolaritzats a l'ensenyament primari o ensenyament secundari obligatori en el curs escolar 2016/17.
 • Estar empadronat a Igualada.
 • Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d'habitants des de tres mesos abans de la data de convocatòria d’aquests ajuts.
 • No superar els següents llindars d'ingressos corresponents a l'exercici 2015: (veure a les BASES)

- famílies de 2 membres computables: 16.759 euros
- famílies de 3 membres computables: 22.009 euros
- famílies de 4 membres computables: 26.107 euros
- famílies de 5 membres computables: 29.624 euros
- famílies de 6 membres computables: 33.022 euros
- famílies de 7 membres computables: 36.237 euros
- famílies de 8 membres computables: 39.429 euros
A partir del vuitè membre s'afegiran 3.166 euros per cada nou membre computable.
 

Es denegarà l'ajut sol·licitat quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família hagin tingut el darrer any fiscal un volum de facturació superior a 130.000 euros.

En cas de separació dels pares, que s'haurà de justificar documentalment, el requisit de figurar en el Padró municipal d'habitants s’haurà d’entendre referit a l’infant beneficiari i al progenitor amb qui convisqui habitualment, que en tingui la guarda i custòdia.

 • No percebre cap altra ajut per aquest concepte.

Queden exclosos:
Atès que seran objecte d'un ajut en suport al seu programa de reutilització de llibres, per la compra de llibres escolars en base als respectius projectes de reutilització, l'alumnat següent.

- Els alumnes de primària dels centres: Ramon Castelltort, Gabriel Castellà, Mare del Diví Pastor, Escoles de l’Ateneu, Escola Pia, Monalco, Mowgli, Escolàpies i Jesús Maria.

- Els alumnes de secundària del Monalco i de l'Institut Badia i Margarit.

Formes de tramitació

 • Presencial

  ESPAI CÍVIC CENTRE
  Ensenyament
  C/Trinitat, 12, 2a planta (Espai 4)
  08700 IGUALADA


  De dilluns a divendres de 8h a 15h

  HORARI D'ESTIU (Juliol i Agost)
  De dilluns a divendres de 8h a 14h

Documentació que cal aportar

1. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la/les persona/es sol·licitant/s.
2. Fotocòpia de la llibreta bancària per a realitzar l'ingrés o Sol·licitud de transfarència bancària a favor dels creditors segons el model de l'Ajuntament (Veure a l'apartat d'impresos).
3. Original i fotocòpia del llibre de família (es compulsarà).
4. Original i fotocòpia de la declaració de la renda de l'exercici 2015 de tots els membres computables de la unitat familiar o acreditació que no l'han de presentar. Quan no s'hagi de presentar, cal aportar: informe de vida laboral i certificat de les remuneracions percebudes l'any 2015.
5. Imprès d'autorització de consulta de nivell de renda en el cas que no s'aporti declaració de tots els membres adults de la unitat familiar, en aquest cas cal aportar fotocopia del DNI de tots els membres de la família majors de 18 anys.

Si quan es presenta l'ajut encara no s'ha presentat la declaració de la renda, es podrà aportar la seva còpia a l'Ajuntament fins al dia posterior a la data límit de presentació a l'Agència Tributària.

Quan es presenti la sol·licitud per a més d'un germà/ana, els documents idèntics només s'hauran de presentar una única vegada.

Observacions

Tràmit pas a pas

1. Presenteu la sol·licitud i la documentació esmentada al Servei d'Ensenyament, Espai Cívic Centre, carrer Trinitat, 12, 2 planta.
2. La documentació serà estudiada per la Comissió de valoració.
3. El pagament dels ajuts de llibres atorgats es farà a les famílies.

 

L'import màxim de l’ajut per fill o filla no podrà superar:

- els 75 euros per als alumnes de primària
- els 100 euros per als alumnes de secundària.

Això no obstant, l'Ajuntament d'Igualada atendrà totes les sol·licituds que rebi que compleixin els requisits que s'estableixen en aquestes bases. En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a la que permeti la consignació pressupostària, es disminuirà l'import dels ajuts de manera proporcional i en la quantia necessària fins a poder atendre totes les presentades que compleixin els requisits.

També podrà reduir-se l'import de l'ajut en el cas que el cost dels llibres del curs sol·licitant que indiqui el centre educatiu a l'Ajuntament sigui inferior al 90 per cent de les quanties màximes indicades, ja que en cap cas l'ajut pot superar el 90 per cent del cost.

Les famílies beneficiàries estan obligades a destinar aquest import a la compra de llibres i l'Ajuntament podrà realitzar comprovacions necessàries per verificar aquest destí. En el cas que l'Ajuntament tingui coneixement que un beneficiari dels ajuts no ha destinat l'import de l'ajut a la compra del material escolar, podrà denegar-l'hi en properes convocatòries.

Usuari

La Meva Carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta
Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net