Tràmit informatiu Alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) 904N-(Canvi d'ús o enderroc)

Aquest tràmit permet al contribuent comunicar a l'Ajuntament l'alta com a titular o modificació del bé subjecte a l'Impost sobre béns immobles (IBI).

S'ha de tenir en compte que qualsevol pis, plaça de pàrquing, traster, local, etc, es considera un bé immoble i que s'ha de comunicar a l'Ajuntament sempre que s'hagi realitzat una transmissió total o parcial de qualsevol dret sobre el bé.
 

La modificació pot ser per canvi d'ús o per enderroc.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari o titular de qualsevol dret real sobre el bé immoble o bé el seu representant degudament autoritzat.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Termini:

El termini de presentació de la declaració és de 2 mesos a comptar des del dia següent al del fet, acte o negoci objecte de la declaració.

Quin cost té?

Gratuït.

Requisits a complir:

Ser propietari o titular de qualsevol dret real sobre el bé immoble.
 

Formes de tramitació

 • Presencial
  OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA
  Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, planta baixa
  08700 IGUALADA


  HORARI D’HIVERN
  De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
  Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00

  HORARI D’ESTIU (des de l’1 de juliol al 15 de setembre)– SETMANA SANTA -NADAL
  De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00

Documentació que cal aportar

Documentació a aportar:

1. Fotocòpia de l'escriptura notarial o nota informativa del Registre de la Propietat on consti la titularitat i la descripció completa de l'immoble, o bé document públic acreditatiu de la transmissió (sempre i quan no s'hagin presentat anteriorment a l'Ajuntament).

2. Fotocòpia del rebut de contribució

3. Fotocòpia llicència del canvi d'ús o de l'enderroc.

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Ordenances fiscals municipals. Número II. Ordenances fiscals reguladores dels impostos 1. Impost sobre béns Immobles.
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

 

Observacions

Tràmit pas a pas:

1. Sol·liciteu l'alta o modificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI).
2. Ompliu la instància de sol·licitud
3. Les persones interessades rebran la notificació per correu de l'impost que ha de pagar del nou valor cadastral.

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
 

Horari d'Hivern
De dilluns a dijous de les 8:00 a les 18:00
Divendres i vigílies de festiu de les 8:00 a les 14:00
Horari d'Estiu (des de l’1 de juliol al 15 de setembre) - Setmana Santa - Nadal
De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00
Plaça de l'Ajuntament, 1, planta baixa
08700 Igualada, Barcelona
Telèfon: 938 03 19 50
Email: atencio.ciutadana@aj-igualada.net